Biologia dział 1 klasa 5 - sprawdziany i zadania

Biologia dział 1 klasa 5 - sprawdziany i zadania
Autor Jakub Wysocki
Jakub Wysocki29.12.2023 | 7 min.

Biologia dział 1 klasa 5 to podstawowy materiał z biologii, z którym zapoznają się uczniowie piątej klasy szkoły podstawowej. Obejmuje on takie zagadnienia, jak budowa i funkcjonowanie komórki, tkanki zwierzęce i roślinne, układy narządów człowieka, rozmnażanie i rozwój organizmów oraz dziedziczenie cech. Jest to więc bardzo szeroki i różnorodny zakres wiedzy, stanowiący fundament dalszej edukacji biologicznej.

Kluczowe wnioski:
 • Dział 1 z biologii obejmuje podstawy wiedzy biologicznej niezbędnej w dalszej edukacji.
 • Zawiera informacje o komórce, tkankach, układach narządów, rozmnażaniu i dziedziczeniu.
 • Stanowi fundament dla zrozumienia bardziej złożonych procesów biologicznych.
 • Jest punktem wyjścia do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu biologii.
 • Obowiązkowo realizowany przez wszystkich uczniów piątej klasy.

Biologia dział 1 klasa 5 - podstawowe pojęcia

W dziale pierwszym biologii w klasie piątej uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu tej nauki. Poznają czym zajmuje się biologia jako dziedzina wiedzy, jakie są główne działy biologii i jakie procesy życiowe zachodzą w organizmach. Dowiadują się czym są organizmy jedno- i wielokomórkowe, jak się klasyfikuje żywe istoty ze względu na sposób odżywiania, oddychania czy rozmnażania. Poznają pojęcia autotrofii i heterotrofii oraz fotosyntezy i oddychania tlenowego i beztlenowego.

Omawia się również zagadnienia zmienności i dziedziczności organizmów. Uczniowie poznają takie pojęcia jak allel, genotyp, fenotyp oraz cechy dominujące i recesywne. Dowiadują się, w jaki sposób dziedziczone są cechy potomstwa i jak może dochodzić do mutacji. Biologia dział 1 klasa 5 to zatem wprowadzenie do podstawowej wiedzy biologicznej.

Podział biologii na działy

W ramach omawiania podstawowych zagadnień z biologii, uczniowie poznają jej podział na poszczególne działy. Są to m.in. botanika (nauka o roślinach), zoologia (nauka o zwierzętach), anatomia (budowa organizmów), fizjologia (funkcje organizmów), genetyka (dziedziczenie), biologia molekularna (procesy na poziomie molekularnym). Zapoznanie się z tymi działami pozwala zrozumieć ogromną różnorodność zjawisk biologicznych.

Biologia dział 1 klasa 5 - budowa i funkcje komórki

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym w biologii dział 1 w klasie 5 jest budowa i funkcjonowanie komórki. Uczniowie poznają elementy budowy komórki zwierzęcej i roślinnej - błonę komórkową, cytoplazmę, jądro komórkowe, wakuole, chloroplasty. Dowiadują się, jakie są funkcje poszczególnych organelli komórkowych i w jaki sposób zachodzą w komórce podstawowe procesy metaboliczne.

Omawiane są procesy takie jak:

 • oddychanie komórkowe,
 • fotosynteza w chloroplastach
 • trawienie i magazynowanie substancji w wakuolach

Dzięki poznaniu funkcji poszczególnych elementów komórki, uczniowie rozumieją lepiej jak działa ten podstawowy element budulcowy organizmów.

Biologia dział 1 klasa 5 - tkanki roślinne i zwierzęce

Następnie w ramach biologii w piątej klasie analizuje się budowę i funkcje tkanek. Uczniowie dowiadują się, że tkanki powstają w wyniku różnicowania się komórek i spełniają określone funkcje w organizmie. Poznają podział na tkanki zwierzęce (np. nabłonkowa, łączna, mięśniowa, nerwowa) i roślinne (twórcza, okrywająca, mechaniczna, przewodząca). Analizując poszczególne tkanki w dziale 1 biologii klasa 5, uczniowie rozumieją, w jaki sposób współdziałają one umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.

Poznanie rodzajów, budowy i funkcji tkanek jest kluczowe dla zrozumienia jedności organizmu jako zintegrowanej całości złożonej z wyspecjalizowanych komórek i tkanek.

Biologia dział 1 klasa 5 - układy narządów człowieka

Biologia dział 1 klasa 5 - sprawdziany i zadania

Kolejny temat to budowa i działanie układów narządów człowieka. W tym dziale biologii klasa 5 zapoznaje się z takimi układami jak:

Układ kostno-szkieletowy Układ pokarmowy
Układ oddechowy Układ krwionośny

Analizowana jest budowa poszczególnych narządów wchodzących w skład danego układu oraz ich rola. Dzięki temu uczniowie rozumieją, w jaki sposób narządy układów współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu ludzkiego.

Układ pokarmowy

W ramach układu pokarmowego omawiane są takie narządy jak: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelita. Uczniowie poznają funkcje tych narządów w trawieniu i wchłanianiu składników odżywczych z pożywienia. Analizują także budowę zębów i ich rolę w mechanicznej obróbce pokarmu.

Biologia dział 1 klasa 5 - rozmnażanie i rozwój organizmów

Kolejne zagadnienie w ramach biologii w klasie 5 to rozmnażanie i rozwój organizmów. Uczniowie poznają różne formy rozmnażania bezpłciowego (podział, pączkowanie) i płciowego (zapłodnienie). Dowiadują się, na czym polega zapłodnienie zewnętrzne i wewnętrzne. Poznają etapy rozwoju zarodkowego zwierząt i roślin.

Analizują także cykle rozwojowe organizmów, np. cykl życiowy motyla lub rośliny kwiatowej. Dzięki temu wiedzą, w jaki sposób przebiega rozwój osobniczy i jak wygląda cykl życiowy typowy dla danego gatunku. Zagadnienia związane z rozmnażaniem i rozwojem pozwalają zrozumieć, w jaki sposób zachodzi ciągłość biologiczna między pokoleniami.

Biologia dział 1 klasa 5 - dziedziczenie cech

Ostatnim tematem omawianym w pierwszym dziale biologii w piątej klasie jest dziedziczenie cech. Uczniowie zapoznają się z takimi pojęciami jak geny, allelle, genotyp i fenotyp. Poznają prawa dziedziczenia sformułowane przez Mendla. Dowiadują się, co to są cechy dominujące i recesywne. Rozumieją zjawisko dziedziczenia płci u człowieka.

Analizują przykłady drzew rodowych, aby lepiej zobrazować sposób dziedziczenia określonych cech w rodzinach. Poznają również zagadnienia zmienności organizmów i mutacji genetycznych. Dzięki wiedzy z tego działu uczniowie rozumieją podstawowe prawidłowości procesów dziedziczenia cech biologicznych.

Podsumowanie

Dział 1 z biologii w klasie piątej obejmuje bardzo szeroki zakres treści, stanowiących fundament wiedzy biologicznej. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami z tej dziedziny oraz jej podziałem na poszczególne gałęzie. Poznają budowę i funkcje komórki, tkanki zwierzęce i roślinne. Analizują budowę i rolę układów narządów człowieka. Biologia dział 1 klasa 5 omawia także procesy rozmnażania i rozwoju organizmów oraz zasady dziedziczenia cech.

Zakres treści poruszanych w ramach pierwszego działu biologii w piątej klasie jest bardzo szeroki. Stanowi on jednak niezbędne wprowadzenie do dalszej, pogłębionej edukacji biologicznej. Poznanie budowy komórek, tkanek i narządów jest punktem wyjścia do zrozumienia procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach. Natomiast wiedza z zakresu dziedziczenia i zmienności cech stanowi wstęp do bardziej szczegółowego omawiania genetyki.

Zakres wiedzy przewidziany w ramach pierwszego działu z biologii w klasie 5 jest oczywiście dostosowany do możliwości poznawczych uczniów w tym wieku. Nie wchodzi zatem zbyt głęboko w szczegóły budowy komórki czy działania układów narządów. Niemniej jednak dostarcza solidnych podstaw, na których można budować dalszą wiedzę biologiczną na kolejnych etapach nauki.

Podsumowując, materiał zawarty w pierwszym dziale biologii w piątej klasie szkoły podstawowej obejmuje szeroki zakres treści stanowiących fundament dla dalszej edukacji z tej dziedziny. Poznanie tych zagadnień pozwala uczniom lepiej zrozumieć otaczający świat ożywiony i stanowi niezbędny punkt wyjścia do dalszego pogłębiania wiedzy biologicznej.

Najczęstsze pytania

W dziale 1 z biologii w klasie 5 porusza się zagadnienia z takich działów jak: botanika, zoologia, anatomia, fizjologia, genetyka. Uczeń poznaje ogólną systematykę świata roślin i zwierząt.

Komórka zbudowana jest z błony komórkowej, cytoplazmy, jądra komórkowego i innych organelli. Poszczególne elementy komórki pełnią określone funkcje np. chloroplasty przeprowadzają fotosyntezę.

Do tkanek zwierzęcych należą m.in.: nabłonkowa, łączna, mięśniowa i nerwowa. Tkanki roślinne to m.in.: twórcza, okrywająca, mechaniczna i przewodząca.

Do układów narządów człowieka omawianych w klasie 5 należą: układ kostno-szkieletowy, oddechowy, pokarmowy i krwionośny.

Omawia się rozmnażanie płciowe i bezpłciowe oraz sposób dziedziczenia cech wg praw Mendla, alleli, genów.

5 Podobnych Artykułów

 1. Sprawdzian Alkany Alkeny Alkiny - Nowa Era
 2. Czy jestem ładna: Quiz i porady
 3. Test trudny Chłopcy z placu broni PDF - nowa era
 4. Test biologia klasa 5 dział 1 - Sprawdź swoją wiedzę!
 5. Biologia dział 4 klasa 5 - sprawdzian online
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły