Kartkówki i Sprawdziany Angielski 7 klasa

Kartkówki i Sprawdziany Angielski 7 klasa
Autor Jakub Wysocki
Jakub Wysocki29.12.2023 | 7 min.

Angielski w 7 klasie to kolejny etap nauki, w którym uczniowie pogłębiają swoją znajomość języka. W tym okresie skupiamy się na poszerzaniu słownictwa i budowaniu bardziej złożonych struktur gramatycznych. Przydaje się więc regularne sprawdzanie wiedzy za pomocą kartkówek czy sprawdzianów. Pozwalają one zarówno uczniom, jak i nauczycielom zobaczyć postępy w nauce oraz wychwycić ewentualne braki do uzupełnienia.

Kluczowe wnioski:
 • Kartkówki i sprawdziany pomagają monitorować postępy w nauce angielskiego
 • Dzięki nim można wychwycić luki w wiedzy i je uzupełnić
 • Regularne testy utrwalają wiedzę i motywują do nauki
 • Zawierają materiał zgodny z programem nauczania dla 7 klasy
 • Pozwalają ocenić poziom opanowania języka przez ucznia

Materiał gramatyczny angielski 7 klasa

Angielski 7 klasa to okres, gdy uczniowie zaczynają zapoznawać się z bardziej złożonymi zagadnieniami gramatycznymi. Obejmują one m.in. czasy present simple i present continuous do opisywania czynności teraźniejszych, różne formy czasowników modalnych, tryb rozkazujący czy stopniowanie przymiotników.

Przykładowe zagadnienia gramatyczne w angielskim w 7 klasie to:

 • czas present simple vs present continuous
 • czasowniki modalne can, must, should
 • tryb rozkazujący
 • stopniowanie przymiotników
 • zaimki wskazujące this, that, these, those

Warto poświęcić sporo uwagi nauce gramatyki, ponieważ odpowiednie opanowanie struktur językowych pozwala swobodnie tworzyć własne wypowiedzi i rozumieć teksty w języku angielskim. Kartkówki i sprawdziany z gramatyki to dobra okazja do utrwalenia zasad i powtórzenia materiału.

Ćwiczenia gramatyczne

Aby dobrze przyswoić zagadnienia gramatyczne, warto wykonywać specjalne ćwiczenia utrwalające. Mogą to być zarówno pisemne zadania z lukami, tłumaczenia zdań czy układanie fragmentów tekstu z podanych wyrazów.

Po każdym większym dziale gramatycznym dobrze jest też rozwiązać test sprawdzający, aby upewnić się, że materiał został zrozumiany. Taki sprawdzian z gramatyki angielskiej 7 klasa może wyglądać podobnie do ćwiczeń, z tą różnicą, że obejmie szerszy zakres zagadnień.

Słownictwo i rozmówki angielski 7 klasa

Nauka słówek jest kluczowa, by móc swobodnie wypowiadać się w języku obcym i rozumieć teksty. W angielskim dla 7 klasy pojawia się coraz więcej tematów, w związku z czym uczeń musi opanować dodatkowe słownictwo.

Przykładowe zakresy tematyczne to:

 • jedzenie i napoje
 • zakupy i usługi
 • podróżowanie i turystyka
 • zainteresowania i czas wolny
 • święta i tradycje
food - cheese, meat, fruit
shopping - clothes, electronics goods
travel - map, suitcase, sights

Oprócz pojedynczych wyrazów, ważne jest także opanowanie gotowych zwrotów i fraz, które pozwolą na płynne komunikowanie się. Warto uczyć się ich w kontekście, np. w postaci krótkich dialogów lub scenek.

Ćwiczenia i powtórki

Aby dobrze zapamiętać nowe słownictwo, trzeba je systematycznie powtarzać i utrwalać w praktyce. Pomocne będą karty obrazkowe, gry planszowe, quizy czy proste ćwiczenia z lukami. Można też samodzielnie tworzyć listy tematyczne lub własne rozmówki i nagrywać się prezentując je.

Warto wykorzystać kartkówki ze słówek, w których należy dopasować polskie znaczenia do podanych wyrazów lub zwrotów angielskich. Świetnym podsumowaniem nauki jest sprawdzian ze słownictwa klasa 7, podczas którego można sprawdzić swoje postępy.

Zadania kartkówki angielski 7 klasa

Kartkówki pełnią funkcję krótkich, okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności ucznia. Zazwyczaj obejmują materiał z 1-3 ostatnich lekcji.

Kartkówka z angielskiego w 7 klasie może składać się z:

 • testu słówkowego lub gramatycznego
 • układania dialogu na podstawie podanych zwrotów
 • tłumaczenia fragmentu tekstu lub zdań na język angielski
Celem kartkówek nie jest wywoływanie stresu, ale motywowanie uczniów do systematycznej nauki i utrwalenia bieżącego materiału.

Dlatego zazwyczaj kartkówki z angielskiego klasa 7 obejmują stosunkowo niewielką partię materiału i nie są oceniane zbyt rygorystycznie. Ważne, aby wyniki traktować jako informację zwrotną i wyciągnąć z nich wnioski do dalszej nauki.

Przykładowe sprawdziany angielski 7 klasa

Kartkówki i Sprawdziany Angielski 7 klasa

W odróżnieniu od kartkówek, sprawdziany z angielskiego klasa 7 obejmują szerszy zakres materiału, np. cały dział tematyczny lub kilka rozdziałów podręcznika. Sprawdzają stopień opanowania zagadnień i służą podsumowaniu większej partii lekcji.

Typowy sprawdzian angielski dla 7 klasy może zawierać m.in.:

Część leksykalno-gramatyczna - uzupełnianie luk, tłumaczenia, test wyboru
Część z rozumienia ze słuchu - zadania typu prawda/fałsz
Wypowiedź pisemna - krótki e-mail lub list prywatny

Podobne zadania mogą pojawić się w zestawach przykładowych sprawdzianów z angielskiego dla klasy 7, dostępnych w internecie. Warto z nich skorzystać, by zaznajomić się z formułą sprawdzianu.

Analiza wyników

Bardzo ważne jest, aby po sprawdzianie dokładnie przeanalizować jego wyniki. Pozwoli to zobaczyć, które zagadnienia sprawiają trudność i wymagają powtórzenia. Od tego, jak wiele wniosków wyciągnie uczeń, zależy jego dalszy postęp w nauce języka angielskiego.

Wskazówki egzaminacyjne angielski 7 klasa

Siódmoklasiści przystępują zazwyczaj do swojego pierwszego egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego na poziomie A1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Aby dobrze go napisać, przydają się pewne wskazówki.

Warto pamiętać m.in. o:

 • dokładnym czytaniu poleceń i uważnym słuchaniu nagrań
 • pracy z egzemplarzem - zaznaczanie kluczowych informacji
 • sprawdzaniu poprawności odpowiedzi przed ich zaznaczeniem

Poza tym kluczowe jest opanowanie materiału zgodnego z wymaganiami dla klasy 7 angielski i powtarzanie go według przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Pomoże to oswoić się z formułą zadań i nabrać wprawy w rozwiązywaniu testów.

Próbne egzaminy

Bardzo przydatne w przygotowaniach są też próbne testy i egzaminy, np. produkowane przez wydawnictwa edukacyjne. Dzięki takim sprawdzianom próbnym angielski klasa 7 uczeń może zobaczyć, na jakim etapie jest jego wiedza i ile jeszcze pracy przed nim, aby osiągnąć sukces.

Ćwiczenia powtórzeniowe angielski 7 klasa

Ćwiczenia powtórzeniowe z angielskiego dla klasy 7 są niezbędnym elementem utrwalenia i poszerzania zdobytej wiedzy. Aby przyniosły oczekiwane rezultaty, warto stosować je regularnie, np. po każdej większej partii materiału.

Przykładowa forma ćwiczeń powtórzeniowych:

 • test luk sterowanych - uzupełnianie brakujących słówek lub zdań
 • dobieranie - łączenie wyrazów, zdań lub obrazków
 • zadania typu prawda/fałsz na rozumienie ze słuchu

Tego typu ćwiczenia pomogą utrwalić wiedzę i jednocześnie zidentyfikować ewentualne braki, nad którymi należy popracować. Regularnie wykonywane wzmacniają przyswajanie języka i budują pewność siebie przed klasówkami czy egzaminami.

Podsumowanie

Nauka angielskiego w 7 klasie wchodzi w bardziej zaawansowany etap, dlatego ważne jest systematyczne utrwalanie i sprawdzanie wiedzy. Dobrym narzędziem do tego są kartkówki z angielskiego klasa 7 czy sprawdziany klasa 7 angielski, pozwalające zweryfikować postępy.

Zarówno kartkówki, jak i testy podsumowujące powinny w dużej mierze bazować na opanowanym przez ucznia materiale. Obejmuje on zarówno zagadnienia gramatyczne, jak i leksykalne w poszczególnych rozdziałach podręcznika dla 7 klasy.

Kluczowe jest, aby po każdym sprawdzianie czy kartkówce dokonać analizy popełnionych błędów i wyciągnąć wnioski do dalszej nauki. Pozwoli to zaadresować konkretne braki w wiedzy i umiejętnościach ucznia oraz uzupełnić je poprzez dodatkowe ćwiczenia.

Regularne powtarzanie i testowanie materiału to najlepsza droga do stopniowego, ale skutecznego przyswajania języka angielskiego na poziomie 7 klasy. W rezultacie uczeń nabiera pewności siebie i rozwija swoje kompetencje językowe zgodnie z wymaganiami programowymi dla tego etapu edukacyjnego.

Najczęstsze pytania

Zaleca się przeprowadzać kartkówki mniej więcej co 2-3 tygodnie. Pozwala to systematycznie sprawdzać opanowanie bieżącego materiału bez generowania zbędnego stresu u uczniów.

Standardowy sprawdzian w 7 klasie powinien obejmować większą partię materiału, np. cały dział w podręczniku lub kilka ostatnich rozdziałów. Może sprawdzać zarówno zagadnienia gramatyczne, leksykalne, rozumienie ze słuchu czy umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Tak, w internecie można znaleźć różne przykłady kartkówek, sprawdzianów i testów na poziomie 7 klasy opublikowane m.in. przez wydawnictwa edukacyjne. Są one pomocnym materiałem, by zaznajomić się z formułą zadań.

Kluczowe jest dokładne omówienie popełnionych błędów, zrozumienie ich przyczyny i zaplanowanie działań naprawczych, np. powtórzenie danego zagadnienia, wykonanie dodatkowych ćwiczeń. Pozwoli to wyeliminować luki w wiedzy ucznia.

Tak, oceny ze sprawdzianów i niektórych kartkówek są uwzględniane przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej z języka angielskiego. Ich waga zależy od specyfiki szkoły i przyjętego systemu oceniania.

5 Podobnych Artykułów

 1. Sprawdzian Alkany Alkeny Alkiny - Nowa Era
 2. Czy jestem ładna: Quiz i porady
 3. Test trudny Chłopcy z placu broni PDF - nowa era
 4. Test biologia klasa 5 dział 1 - Sprawdź swoją wiedzę!
 5. Biologia dział 4 klasa 5 - sprawdzian online
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły