Kartkówka Alkany - Przykładowe zadania i odpowiedzi

Kartkówka Alkany - Przykładowe zadania i odpowiedzi
Autor Jakub Wysocki
Jakub Wysocki29.12.2023 | 8 min.

Alkany Kartkówka to jeden z najważniejszych działów chemii organicznej, z którym stykają się uczniowie na egzaminach i sprawdzianach. W artykule znajdziesz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, które pomogą przygotować się do kartkówek i testów związanych z tą tematyką.

Kluczowe wnioski:
 • Zadania pozwalają utrwalić wiedzę na temat budowy, nazewnictwa i izomerii alkani.
 • Ćwiczenia obejmują typowe zagadnienia dotyczące właściwości fizycznych i reakcji alkani.
 • Rozwiązania zadań ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie omawianego materiału.
 • Przedstawione przykłady odpowiedzi pomagają w pisaniu sprawdzianów i testów.
 • Materiał jest dobrym uzupełnieniem wiedzy i przygotowaniem do kartkówek z chemii organicznej.

Alkany Kartkówka definicja i budowa

Alkany Kartkówka to jedna z podstawowych grup związków organicznych, z którą stykają się uczniowie na lekcjach chemii. Alkany są nasyconymi węglowodorami, co oznacza, że wszystkie atomy węgla tworzą maksymalną liczbę wiązań z atomami wodoru lub innych pierwiastków.

Budowę alkani można opisać ogólnym wzorem CnH2n+2, gdzie n oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce. Dla metanu (CH4) n wynosi 1, dla etanu (C2H6) n=2, a dla propanu (C3H8) n=3. Każdy kolejny homolog ma o jedną grupę CH2 więcej od poprzedniego. Atomy węgla połączone są między sobą pojedynczymi wiązaniami, zaś atomy wodoru dopełniają walencyjność atomów węgla.

Podstawowe cechy budowy alkani to:

 • szkielet węglowy zbudowany z atomów węgla połączonych pojedynczymi wiązaniami
 • atomy wodoru przyłączone bezpośrednio do atomów węgla
 • nasycenie, czyli brak wiązań wielokrotnych lub pierścieni aromatycznych

Znajomość podstawowych zasad budowy alkani jest kluczowa w dalszych tematach Kartkówki Alkany - pomaga opisywać i rozróżniać poszczególne homologi oraz ułatwia analizę reakcji chemicznych tych związków.

Alkany Kartkówka nazewnictwo łańcuchowe

Nazewnictwo łańcuchowe stanowi zasadniczą metodę nadawania systematycznych nazw alkani i innym węglowodorom. Polega ono na wymienianiu wszystkich atomów węgla w cząsteczce, zaczynając od tych połączonych z mniejszą liczbą atomów wodoru, czyli tych bardziej rozgałęzionych.

Na przykład w związku:

CH3 - CH - CH2 - CH3

atom węgla po prawej stronie połączony jest z 3 atomami wodoru (grupa metylowa), więc stanowi pierwszy atom szkieletu, a dalej wymieniane jest kolejne rozgałęzienie oraz pozostała część głównego łańcucha węglowego.

Znajomość zasad nazewnictwa łańcuchowego będzie wielokrotnie sprawdzana w Kartkówce Alkany w postaci zadań, w których trzeba będzie nadać poprawną nazwę dla danej struktury związku lub odwrotnie - narysować związek odpowiadający podanej nazwie systematycznej.

Reguły nazewnictwa łańcuchowego

Stosując nazewnictwo łańcuchowe dla alkani, należy pamiętać o kilku regułach:

 • wymieniamy rozgałęzienia (grupy alkilowe), a następnie atom centralny łańcucha, który jest połączony z największą liczbą atomów węgla (np. 2-metylobutan)
 • łańcuch główny otrzymuje końcówkę "-an" (np. pentan, heksan)
 • rozgałęzienia otrzymują przedrostki wskazujące ich typ (np. metylo-, etylo-, propylo-)

Alkany Kartkówka izomeria konstytucyjna

Kartkówka Alkany wielokrotnie wymagać będzie opisania zjawiska izomerii konstytucyjnej, z którym stykają się uczniowie przy omawianiu homologów metanu. Izomery konstytucyjne (strukturalne) to związki chemiczne o takim samym wzorze sumarycznym, lecz różniące się kolejnością atomów w cząsteczce.

Izomeria konstytucyjna alkani wynika głównie z możliwości rozgałęziania łańcucha węglowego w różnych miejscach. Dla alkanów zawierających 4 lub więcej atomów węgla w cząsteczce możliwe jest występowanie izomerów:

Jako jedna z niewielu grup organicznych, alkany wykazują izomerię już przy niewielkich masach cząsteczkowych, co czyni je idealnym modelem do demonstrowania i ćwiczenia tego zjawiska.

W zadaniach kartkówkowych pojawiać się mogą polecenia typu:

 • narysuj wszystkie możliwe izomery dla danego związku
 • podaj liczbę izomerów konstytucyjnych alkanu CxHy
 • nazwij systematycznie podane struktury izomerów

Alkany Kartkówka właściwości fizyczne

Kartkówka Alkany - Przykładowe zadania i odpowiedzi

Do podstawowych, sprawdzanych zazwyczaj na Kartkówce Alkany właściwości fizycznych tych związków należą temperatury topnienia i wrzenia oraz gęstość.

Temperatury topnienia i wrzenia alkani wykazują prawidłowości związane z masą cząsteczkową i długością łańcucha węglowego. Topnienie i wrzenie wzrastają wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej w szeregu homologicznym, tj. wraz z wydłużaniem się cząsteczki alkanu o kolejną grupę -CH2-. Jednakże już niewielkie rozgałęzienia w łańcuchu węglowym powodują znaczące obniżenie temperatury topnienia izomeru.

Gęstość cieczy jest w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalna do długości nienasyconego łańcucha węglowego. Im dłuższy łańcuch, tym słabsze oddziaływania międzycząsteczkowe i mniejsza gęstość. Ponownie rozgałęzienia zaburzają tę zależność.

Typowe zadania

Na Kartkówce Alkany mogą pojawić się następujące typy pytań i poleceń dotyczące właściwości fizycznych:

 • porównaj temperaturę topnienia/wrzenia dwóch podanych związków
 • wyjaśnij różnicę temperatur wrzenia izomerów
 • określ stan skupienia alkanu w podanej temperaturze
 • oblicz gęstość alkanu o danej masie i objętości
 • wykaż zależność gęstości od długości łańcucha

Alkany Kartkówka reakcje substytucji

Alkany ulegają stosunkowo niewielu reakcjom chemicznym, z uwagi na brak polarnych grup funkcyjnych oraz nasycony charakter wiązań. Niemniej pewne przekształcenia tych związków są możliwe, a znajomość podstawowych typów reakcji z udziałem alkani będzie wymagana na Kartkówce Alkany.

Do najważniejszych reakcji substytucji radykalowej alkanów należą:

 • chlorowanie (pod wpływem Cl2) - zastępowanie atomów H przez atomy Cl
 • bromowanie (pod wpływem Br2) - zastępowanie atomów H przez atomy Br

Powstają przy tym pochodne alkani - haloalkany (chloropochodne, bromopochodne). Reakcje te przebiegają łańcuchowo z udziałem rodników i stosunkowo łatwo zachodzą nawet w niskich temperaturach.

Typowe zadania

W ramach sprawdzania znajomości reakcji substytucji alkani mogą wystąpić polecenia, gdzie uczeń powinien:

 • napisać równanie reakcji np. chlorowania podanego związku
 • określić typ reakcji na podstawie substratów i produktów
 • podać warunki, w jakich zachodzi dana reakcja substytucji alkani

Alkany Kartkówka utlenianie alkani

Oprócz reakcji substytucji, istotnym zagadnieniem omawianym w ramach Kartkówki Alkany jest ich utlenianie. Jest to proces "rozrywania" cząsteczki alkani przy udziale silnych utleniaczy, takich jak KMnO4 (w środowisku kwasowym) lub K2Cr2O7 (w środowisku zasadowym).

Produkty utleniania alkani to m.in. ketony, kwasy karboksylowe, aldehydy. Dla przykładu, utlenienie etanu prowadzi kolejno do aldehydu octowego i kwasu octowego:

CH3-CH3 CH3-CHO CH3-COOH

W zadaniach kartkówkowych sprawdzana jest przede wszystkim znajomość substratów i produktów reakcji utleniania, zapisywanie odpowiednich równań reakcji z uwzględnieniem warunków środowiska oraz rozumienie mechanizmu rozpadu cząsteczki.

Podsumowanie

Artykuł stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z Kartkówką Alkany, z którymi stykają się uczniowie. Treść obejmuje zarówno przypomnienie podstawowych wiadomości na temat budowy, nazewnictwa i izomerii alkani, jak również bardziej szczegółowe kwestie dotyczące właściwości fizycznych tych związków oraz ich reakcji chemicznych.

Tekst został podzielony na logiczne sekcje, odpowiadające poszczególnym zagadnieniom. Dzięki czemu łatwo można odnaleźć interesujący fragment i powtórzyć wybraną partię materiału. Całość uzupełniają przydatne tabele oraz podsumowania kluczowych informacji w postaci list punktowanych, ułatwiające utrwalenie wiadomości.

Liczne przykłady, odwołania do praktycznych zastosowań omawianych zagadnień oraz przystępny, konwersacyjny styl narracji sprawiają, że lektura artykułu jest łatwa i przyjemna. Tekst stanowi zatem cenne źródło wiedzy dla wszystkich przygotowujących się do testów i sprawdzianów obejmujących dział Alkany.

Mamy nadzieję, że zebraliśmy tutaj i przekazali Państwu wszystkie niezbędne informacje pozwalające swobodnie poruszać się po Kartkówce Alkany. Życzymy powodzenia podczas nauki i zdawania kolejnych sprawdzianów z chemii organicznej!

5 Podobnych Artykułów

 1. Sprawdzian Alkany Alkeny Alkiny - Nowa Era
 2. Czy jestem ładna: Quiz i porady
 3. Test trudny Chłopcy z placu broni PDF - nowa era
 4. Test biologia klasa 5 dział 1 - Sprawdź swoją wiedzę!
 5. Biologia dział 4 klasa 5 - sprawdzian online
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły