Biologia klasa 6 dział 2: zasoby naturalne i gospodarka człowieka

Biologia klasa 6 dział 2: zasoby naturalne i gospodarka człowieka
Autor Jakub Wysocki
Jakub Wysocki29.12.2023 | 6 min.

Biologia dział 2 klasa 6 obejmuje tematykę związaną z zasobami naturalnymi i gospodarką człowieka. W tym dziale dowiemy się, jakie mamy zasoby naturalne, w jaki sposób człowiek z nich korzysta oraz jaki ma to wpływ na środowisko. Omówimy zagadnienia związane z racjonalnym wykorzystaniem surowców, ochroną różnorodności biologicznej oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. To ważne zagadnienia, ponieważ dotyczą one naszej przyszłości - w jaki sposób będziemy żyli i jakie środowisko zostawimy przyszłym pokoleniom.

Kluczowe wnioski:
 • Zasoby naturalne są ograniczone, dlatego musimy racjonalnie z nich korzystać.
 • Działalność człowieka ma ogromny wpływ na środowisko naturalne.
 • Musimy chronić różnorodność biologiczną naszej planety.
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju łączy rozwój gospodarczy ze środowiskiem.
 • Od naszych dzisiejszych decyzji zależy jak będzie wyglądała przyszłość.

Biologia dział 2 klasa 6 - zasoby naturalne

Zasoby naturalne to wszystko, co człowiek czerpie z przyrody, aby zaspokoić swoje potrzeby. Obejmuje to surowce mineralne, energię, wodę, powietrze, glebę, lasy, zwierzęta i rośliny. Od tych zasobów jesteśmy całkowicie zależni, więc musimy o nie dbać i rozsądnie gospodarować.

Niestety, często zapominamy o ograniczoności tych dóbr. Wycinamy lasy, wydobywamy kopaliny, zużywamy wodę w nadmiernych ilościach. Prowadzi to do wielu negatywnych skutków - stepowienia, pustynnienia, zanieczyszczenia środowiska. Dlatego tak ważne jest racjonalne gospodarowanie zasobami z myślą o przyszłych pokoleniach.

Rodzaje zasobów naturalnych

Zasoby naturalne możemy podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Do pierwszej grupy zaliczamy np. lasy, zwierzęta, wodę, glebę. Mogą one ulegać regeneracji, o ile nie przekroczymy ich zdolności do odtwarzania. Nieodnawialne surowce mineralne, jak ropa naftowa, węgiel czy rudy metali, występują w ograniczonych ilościach.

Szczególnie cenne są zasoby biotyczne, czyli organizmy żywe. To one decydują o bioróżnorodności naszej planety. Niestety, w wyniku działalności człowieka wymierają one w alarmującym tempie. Dlatego ochrona tych zasobów jest tak ważna.

Wpływ przemysłu i energetyki na środowisko

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny nieuchronnie wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Przemysł, transport i energetyka emitują ogromne ilości gazów cieplarnianych, pyłów, metali ciężkich. Prowadzi to m.in. do globalnego ocieplenia, kwaśnych deszczy, smogu.

Sektor gospodarki Negatywne oddziaływanie
Energetyka emisja CO2, SO2, pyłów; skażenie metalami ciężkimi
Transport hałas, emisja NOx, CO2, pyłów
Przemysł emisja związków organicznych i nieorganicznych

Dlatego potrzebne są działania minimalizujące te oddziaływania poprzez filtry, nowoczesne technologie, odnawialne źródła energii, elektromobilność i in.

Odnawialne źródła energii

Alternatywą dla konwencjonalnych elektrowni są odnawialne źródła energii (OZE), takie jak wiatr, słońce, biomasa, woda, geotermia. Ich zaletą jest niewyczerpalność oraz brak emisji gazów cieplarnianych.

Niestety, OZE mają też pewne wady, np. niestabilność produkcji prądu z wiatru i słońca, konieczność zajęcia dużych obszarów pod turbiny wiatrowe lub farmy fotowoltaiczne. Mimo to ich udział w globalnej produkcji energii systematycznie rośnie.

Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów

Hasło zrównoważonego (eko)rozwoju pojawiło się w odpowiedzi na postępującą degradację środowiska. Postuluje ono zharmonizowanie potrzeb gospodarczych i społecznych z poszanowaniem przyrody. Oznacza to m.in. oszczędzanie zasobów, redukcję zanieczyszczeń, ochronę lasów i bioróżnorodności. Tylko w ten sposób zapewnimy zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń.

Jak pokazują badania, obecny model konsumpcji i produkcji na świecie znacząco przekracza zdolności naszej planety. Gdyby wszyscy żyli tak jak Europejczycy, potrzebowalibyśmy zasoby aż 3 takich planet!

„Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach, tylko pożyczyliśmy ją od naszych dzieci” – starożytne przysłowie

Stąd potrzeba edukacji, zmiany przyzwyczajeń, oszczędzania i ponownego wykorzystywania zasobów. Tylko wspólny, globalny wysiłek może uratować naszą planetę.

Biologia klasa 6 dział 2 - wpływ człowieka na bioróżnorodność - wpływ człowieka na bioróżnorodność

Bioróżnorodność, czyli zróżnicowanie gatunków roślin i zwierząt, jest podstawą funkcjonowania ekosystemów. Niestety, na skutek działalności człowieka giną tysiące gatunków rocznie. Powodujemy wymieranie 100-1000 razy szybsze, niż gdyby działały tylko naturalne mechanizmy ewolucji!

Do głównych zagrożeń należą:

 • Niszczenie siedlisk przez urbanizację, rolnictwo, budowę dróg
 • Nadmierna eksploatacja lasów, oceanów, zasobów naturalnych
 • Zanieczyszczenie środowiska toksycznymi substancjami
 • Inwazyjne gatunki obce wyparte rodzime
 • Zmiany klimatyczne zagrażające wrażliwym ekosystemom

Aby chronić różnorodność biologiczną, potrzebne są obszary chronione, odbudowa zdegradowanych siedlisk, renaturalizacja obszarów miejskich, zachowanie korytarzy ekologicznych łączących fragmenty środowisk oraz ogólna poprawa kondycji naszej planety.

Pamiętajmy, że zależymy od przyrody, więc musimy szanować jej prawa i chronić ją dla dobra przyszłych pokoleń. Od naszych codziennych wyborów konsumenckich zależy los Ziemi!

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówiliśmy najważniejsze zagadnienia z działu „Biologia klasa 6 dział 2”. Dowiedzieliśmy się, jakie są główne zasoby naturalne i w jaki sposób powinniśmy nimi rozsądnie gospodarować, aby wystarczyło ich również dla przyszłych pokoleń. Omówiliśmy wpływ rozwoju cywilizacyjnego, szczególnie energetyki i przemysłu, na nasze środowisko oraz sposoby minimalizowania tych skutków. Zaprezentowaliśmy koncepcję zrównoważonego rozwoju, która ma na celu godzenie potrzeb ludzkości z ochroną przyrody.

Przedstawiliśmy alarmujący postępujący proces utraty bioróżnorodności i wskazaliśmy główne tego przyczyny ze strony działalności człowieka. Opisaliśmy także, jakie działania możemy podjąć na rzecz ochrony ginących gatunków. Pokazaliśmy, że najważniejsze w tych wszystkich zagadnieniach jest uświadamianie i edukacja społeczeństwa, aby każdy z nas poczuł odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego.

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Państwu poszerzyć wiedzę na temat tych niezwykle istotnych z punktu widzenia naszej przyszłości tematów. Zachęcam do wdrażania proekologicznych postaw i wyborów w codziennym życiu – od tego zależy, w jakim świecie przyjdzie żyć kolejnym pokoleniom. Bądźmy odpowiedzialni za naszą planetę!

5 Podobnych Artykułów:

 1. Sprawdzian Alkany Alkeny Alkiny - Nowa Era
 2. Czy jestem ładna: Quiz i porady
 3. Test trudny Chłopcy z placu broni PDF - nowa era
 4. Test biologia klasa 5 dział 1 - Sprawdź swoją wiedzę!
 5. Biologia dział 1 klasa 5 - sprawdziany i zadania
tagTagi
shareUdostępnij
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

0